Statut przedszkola

Statut prywatnego żłobka „Z innej Bajki” w Komornikach

 

 1. Nazwa i typ placówki 

 1. Żłobek „Z innej Bajki” jest żłobkiem prywatnym prowadzonym przez Ewę Puńko.

 2. Siedziba żłobka: 62-052 Komorniki, ul. Pocztowa 33.

 3. Żłobek działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych;

 • Konwencję Praw Dziecka;

 • własny statut.

 1. Właścicielką i dyrektorem żłobka jest pani Ewa Puńko.

 2. Nadzór sprawuje Dział Organizacyjny UG Komorniki.

 3. Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi:

Prywatny Żłobek „Z innej Bajki”. 

 1. Organizacja żłobka 

Żłobek jest czynny w godzinach: 6.30 – 17.30 przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem dwóch tygodni przypadających na okres wakacyjny, ustalanych co roku przez właścicielkę. Żłobek jest czynny w dni powszednie, z wyjątkiem Wigilii, Sylwestra i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W dniach przypadających pomiędzy świętami i generujących tzw. długie weekendy placówka jest otwarta w przypadku zadeklarowania przez rodziców obecności co najmniej trojga dzieci. Decyzje o wszelkich innych dniach wolnych będą podejmowane przez dyrektora i podawane odpowiednio wcześniej rodzicom. 

 1. Warunki lokalowe:

 

Placówka zajmuje dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się

1.Sala żłobkowa do zabawy wraz z toaletą
2.Sala żłobkowa sypialna wraz z toaletą

Na piętrze znajdują się:

 1. 4 Sale przedszkolne

 2. Gabinet dyrektora

 3. Toaleta dla personelu

 4. Magazyn I

 5. Magazyn II

Dodatkowo placówka dysponuje dużym ogrodem – miejscem zabaw oraz zajęć na powietrzu.

Żłobek może przyjąć docelowo 23 dzieci w wieku od 6m-cy do 3 lat. Nauka odbywa się w jednej grupie. 

 1. Organizacja nauczania i opieki: 

Żłobek działa w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i utworzony na jej podstawie autorski program edukacyjny żłobka. Poza tym żłobek realizuje autorskie projekty edukacyjne opracowywane przez nauczycieli, wzbogacające przyswajanie wiedzy. Codzienne zajęcia ujęte są w Ramowym Rozkładzie Dnia (załącznik nr 1). Stawiamy na zrównoważony rozwój dziecka, tj. proporcjonalny stosunek nauki, zabawy, odpoczynku oraz zajęć ruchowych i manualnych. Przywiązujemy wagę do doskonalenia dużej i małej motoryki dziecka. Zajęcia ruchowe odbywają się zarówno w salach, jak i na świeżym powietrzu. Proponujemy szereg zajęć kreatywnych: plastycznych, technicznych, z wykorzystaniem różnych technik i pomocy naukowych. Wykorzystujemy karty pracy ogólnodostępne na rynku wydawniczym oraz materiały własne nauczycieli i wszelkie inne fakultatywne pomoce i nośniki wiedzy. Dodatkowe proponujemy zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz , typu: rytmika, zajęcia teatralne. 

III. Cele i zadania placówki: 

Celem prowadzenia placówki jest zapewnienie dzieciom:

 • troskliwej opieki i pielęgnacji w oparciu o zasady bezpieczeństwa;

 • wczesna edukacja dziecka, w oparciu o autorski program edukacyjny żłobka oraz autorskie projekty edukacyjne opracowywane przez nauczycieli;

 • stworzenie warunków do wspólnej zabawy;

 • wychowania, w zgodzie z indywidualnymi potrzebami dziecka oraz zasadami norm społecznych;

 • kształtowania i rozwoju umiejętności społecznych, w tym współistnienia w grupie rówieśniczej;

 • wsparcia i rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów;

 • dostatecznej ilości zajęć ruchowych i gimnastycznych wspierających ich rozwój fizyczny;

 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w przedszkolu. 

 1. Zakres zadań i obowiązków właścicielki (organu prowadzącego): 

 • Powoływanie kadry pedagogicznej, dyrekcji oraz kadry wspomagającej, np. pomocy nauczycielek

 • Czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez nauczycieli oraz pozostałą kadrę

 • Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki i prowadzenie dokumentacji z tym związanej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku, urządzeń i wyposażenia

 • Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ

 • Wspieranie nauczycieli w ich pracy

 • Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w żłobku oraz podczas wycieczek i zabaw na zewnątrz (załącznik nr 2 i 3)

 • Reprezentowanie żłobka na zewnątrz

 • Spotkania i rozmowy z rodzicami 

Zakres praw i obowiązków personelu: 

W skład personelu wchodzą: dyrekcja, kadra pedagogiczna, kadra wspomagająca pedagogów oraz personel kuchenny.

Powoływaniem kadry, czyli nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do wykonywania zawodu, zajmuje się organ prowadzący. Ten sam organ może zwalniać personel na skutek złego wypełniania obowiązków. 

 1. Zakres praw i obowiązków dyrektora 

 1. Tworzenie planu nadzoru pedagogicznego, planów rocznych oraz innych planów niezbędnych i służących sprawnemu funkcjonowaniu żłobka.

 2. Dyrektor ds. dydaktycznych – jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej - jest odpowiedzialny za realizowanie i ewaluację autorskiego programu edukacyjnego żłobka zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

 3. Konsultacje z organem prowadzącym w zakresie doboru personelu pedagogicznego i wspomagającego.

 4. Dyrektor jest jednostką kontrolującą i ewaluującą pracę nauczycieli, odpowiadającą za awans zawodowy nauczycieli.

 5. Wspieranie nauczycieli w pracy pedagogicznej.

 6. Udział i przewodniczenie Radzie Pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał

 7. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w żłobku oraz podczas wycieczek

i zabaw na zewnątrz (załącznik nr 2 i 3).

8. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.

9. Spotkania i rozmowy z rodzicami. 

 1. Zakres praw i obowiązków personelu pedagogicznego i wspomagającego: 

 1. Nauczanie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi.

 2. Dbałość o bezpieczeństwo (załącznik nr 2 i 3), higienę oraz rozwój dzieci .

 3. Współpraca z rodzicami w zakresie działań dydaktyczno-wychowaczo-opiekuńczych mających na celu dbałość o właściwy rozwój ich dziecka.

 4. Należyte wypełnianie swoich obowiązków względem dzieci i placówki.

 5. Inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach z udziałem dzieci i rodziców.

 6. Stosowanie się do wytycznych organu prowadzącego.

 7. Formułowanie własnych programów nauczania i wychowania czy też projektów edukacyjnych oraz wprowadzanie ich do swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 8. Decydowanie o podręcznikach, środkach i metodach dydaktycznych, które zamierza stosować w swojej pracy dydaktycznej – za zgodą Rady Pedagogicznej.

 9. Reprezentowanie placówki w środowisku.

 10. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w placówce.

 11. Planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

 1. Zakres obowiązków personelu kuchennego: 

 1. Należyte wypełnianie obowiązków polegających na przygotowaniu posiłków z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy

 2. Czynny udział w ustalaniu jadłospisu z uwzględnieniem zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. 

 1. Rekrutacja 

Rekrutacja dzieci trwa cały rok. Zapis następuje z chwilą wypełnienia formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronach www, u dyrektora lub właścicielki placówki) oraz uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. Opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze żłobka. Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka ma rodzeństwo dzieci zapisanych do przedszkola lub żłobka „Z innej Bajki”.

Skreślenie z listy dzieci może nastąpić na wniosek rodzica lub organu prowadzącego na skutek niewypełniania zasad zawartych umowie a także w przypadku zalegania z płatnościami. 

 1. Zasady odpłatności 

Żłobek funkcjonuje na bazie czesnego, wpłacanego przez rodziców/ opiekunów dziecka do 10-go dnia każdego miesiąca oraz dotacji pozyskiwanych z Urzędu Gminy Komorniki. Czesne obejmuje zajęcia oraz pełne wyżywienie. Szczegółowe dane dotyczące płatności, także jej wysokości zawarto w Umowie przyjęcia dziecka do żłobka. 

 1. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy statut dotyczy całej społeczności żłobka.

 2. Dodatkowe postanowienia znajdują się w regulaminie wewnętrznym (załącznik nr 4), spójnym ze statutem oraz umowie o przyjęcie dziecka do żłobka.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy cywilno-prawne.

 4. Statut jest dostępny:

 • w formie elektronicznej na stronie internetowej żłobka: www.zinnejbajki.com.pl

 • w formie papierowej w placówce.

 1. Statut (po zmianach) wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r.

 2. Opracowanie:mgr Ewa Puńko – właścicielka i dyrektorka żłobka

                                      Regulamin żłobka „Z innej Bajki”

Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Umowy przyjęcia dziecka do Żłobka „Z innej Bajki”

oraz do Statutu.

 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 8 miesiąca życia. Zapisów dokonuje dyrekcja w czasie całego roku kalendarzowego w miarę wolnych miejsc .

 2. Wszystkim dzieciom placówka zapewnia opiekę oraz edukację, zgodnie z wymogami wiekowymi, a tym samym zobowiązuje się do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków pobytu, bezpieczeństwa oraz przyjemnie i dobrze spędzonego czasu.

 3. W placówce mogą pozostawać tylko zdrowe dzieci. W przypadku zachorowania na terenie żłobka personel wzywa rodziców lub opiekunów do odebrania dziecka. Zgodnie z ustawą, personel nie podaje dzieciom żadnych leków. Rodzice mają obowiązek zgłaszać przebyte przez dziecko choroby zakaźne oraz inne, które mogą wpłynąć na stan zdrowia innych dzieci. Dzieci z widocznymi opatrunkami, gipsem lub innymi formami zabezpieczenia ran czy urazów mogą być przyprowadzane do żłobka tylko za zgodą dyrektora jeśli żłobek będzie w stanie zapewnić im oraz innym dzieciom odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo.

 4. W razie wypadku na terenie żłobka rodzice zostają natychmiast poinformowani o tym fakcie. W zależności od rodzaju wypadku personel żłobka udziela dziecku pomocy lub wzywa pogotowie ratunkowe.

 5. Rodzice zgłaszają dyrekcji żłobka wszelkie alergie, zwłaszcza pokarmowe, aby odpowiednio zmodyfikować dietę dziecka. Zgłoszenie musi być poparte zaświadczeniem lekarza specjalisty w formie pisemnej.

 6. Dziecko pozostaje w placówce w pełnym lub skróconym wymiarze godzin, jednak nie dłużej , niż 10 godzin dziennie. Za odebranie dziecka po godz. 17.30 naliczamy opłatę w wysokości 30 zł.

 7. Opłaty za pobyt dziecka w placówce należy uregulować do 10-go każdego miesiąca przelewem na konto żłobka. W czasie roku szkolnego dyrektor może podjąć decyzję o podniesieniu opłaty za świadczenie usług.

 8. Nieuiszczanie opłat może skutkować rozwiązaniem umowy o przyjęcie dziecka do żłobka.

 9. Jeden raz w roku Żłobek ogłasza dwutygodniową przerwę wakacyjną i podaje jej termin do wiadomości rodziców najpóźniej do kwietnia danego roku. W czasie przerwy placówka jest nieczynna.

 10. Rodzice mogą spędzić z dzieckiem pewien czas na terenie Żłobka, głównie w celu adaptacyjnym za zgodą personelu. Dotyczy to rodziców, których dzieci rozpoczynają uczęszczanie do żłobka.

 11. Do odbioru dziecka upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie, ewentualnie osoby, upoważnione przez rodziców pisemnie. Osobom nietrzeźwym dziecko nie zostanie wydane.

 12. Każde dziecko jest wyposażone w worek z zapasowym zestawem ubrań (pozostawiony w szatni), paputki, fartuszek, szczoteczkę oraz pastę do zębów, a także piżamkę lub inny strój służący do odpoczynku oraz pieluchy (jeśli są używane przez dziecko).

 13. Dzieci żłobkowe, które piją mleko przynoszą swoje butelki, ewentualnie kubki do napojów.

 14. Każdemu dziecku zapewniamy codzienne wyżywienie w postaci: śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku. Istnieje możliwość podania dziecku jedzenia dostarczonego przez rodziców.

 15. Dzieci korzystają z pieluch przyniesionych przez rodziców.

 16. Nie ponosimy odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione na terenie przedszkola.

 17. Regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 18. Regulamin wchodzi w życie 1.09.2017 r.                                             Komorniki, 1.09.2017 r.

Jadłospis

Sprawdź jakie potrawy serwujemy Twojemu dziecku.
więcej

Plan dnia

Zapoznaj się z rozkładem zajęć w naszej placówce.
więcej

Mamo, tato zapisz mnie

Dowiedz się jak zapisać swoją pociechę do naszego przedszkola lub żłobka.
więcej

Cookies

app.box_14
więcej