Statut prywatnego żłobka „Z innej Bajki” w Komornikach

 

 1. Nazwa i typ placówki 

 1. Żłobek „Z innej Bajki” jest żłobkiem prywatnym prowadzonym przez Ewę Puńko.

 2. Siedziba żłobka: 62-052 Komorniki, ul. Pocztowa 33.

 3. Żłobek działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych;

 • Konwencję Praw Dziecka;

 • własny statut oraz regulaminy wewnętrzne.

 1. Właścicielką i dyrektorem żłobka jest pani Ewa Puńko.

 2. Nadzór sprawuje Dział Organizacyjny UG Komorniki.

 3. Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi:

Prywatny Żłobek „Z innej Bajki”

 1. Organizacja żłobka 

Żłobek jest czynny w godzinach: 6.30 – 17.30 przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem dwóch tygodni przypadających na okres wakacyjny, ustalanych co roku przez właścicielkę). Żłobek jest czynny w dni powszednie, z wyjątkiem Wigilii, Sylwestra i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W dniach przypadających pomiędzy świętami i generujących tzw. długie weekendy placówka jest otwarta w przypadku zadeklarowania przez rodziców obecności co najmniej pięciorga dzieci. Decyzje o wszelkich innych dniach wolnych będą podejmowane przez dyrektora i podawane odpowiednio wcześniej rodzicom. 

 1. Warunki lokalowe: 

Do żłobka należą 2 sale wraz z toaletami mieszczące się na pierwszym piętrze budynku.

Dodatkowo placówka dysponuje dużym ogrodem – miejscem zabaw oraz zajęć na powietrzu.

Żłobek może przyjąć docelowo 30 dzieci w wieku od 6m-cy do 3 lat. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. 

 1. Organizacja nauczania i opieki: 

Żłobek działa w oparciu o autorski program edukacyjny tworzony przez opiekunki i zatwierdzany w systemie miesięcznym przez dyrektora. Codzienne zajęcia ujęte są w Ramowym Rozkładzie Dnia. Stawiamy na zrównoważony rozwój dziecka, tj. proporcjonalny stosunek nauki, zabawy, odpoczynku oraz zajęć ruchowych i manualnych. Przywiązujemy wagę do doskonalenia dużej i małej motoryki dziecka. Zajęcia ruchowe odbywają się zarówno w salach, jak i na świeżym powietrzu. Proponujemy szereg zajęć kreatywnych: plastycznych, technicznych, z wykorzystaniem różnych technik i pomocy naukowych. Wykorzystujemy karty pracy ogólnodostępne na rynku wydawniczym oraz materiały własne nauczycieli i wszelkie inne fakultatywne pomoce i nośniki wiedzy. Dodatkowe proponujemy zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz, typu: rytmika, zajęcia teatralne. 


III. Cele i zadania żłobka: 

Celem prowadzenia placówki jest zapewnienie dzieciom:

 • troskliwej opieki i pielęgnacji w oparciu o zasady bezpieczeństwa;

 • wczesna edukacja dziecka, w oparciu o autorski program edukacyjny żłobka oraz autorskie projekty edukacyjne opracowywane przez opiekunki;

 • stworzenie warunków do wspólnej zabawy;

 • wychowania, w zgodzie z indywidualnymi potrzebami dziecka oraz zasadami norm społecznych;

 • kształtowania i rozwoju umiejętności społecznych, w tym współistnienia w grupie rówieśniczej;

 • wsparcia i rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów;

 • dostatecznej ilości zajęć ruchowych i gimnastycznych wspierających ich rozwój fizyczny;

 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w przedszkolu. 

   

  IV. Zakres zadań i obowiązków dyrektora/właścicielki (organu prowadzącego): 

 • Dyrektor jest odpowiedzialny za realizowanie i ewaluację autorskiego programu edukacyjnego żłobka zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

 • Powoływanie wykwalifikowanej kadry żłobka

 • Czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków tejże kadry

 • Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki i prowadzenie dokumentacji z tym związanej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku, urządzeń i wyposażenia

 • Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ

 • Wspieranie opiekunek w ich pracy

 • Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w żłobku oraz podczas wycieczek i zabaw na zewnątrz

 • Reprezentowanie żłobka na zewnątrz

 • Spotkania i rozmowy z rodzicami 

 • Czuwanie nad przestrzeganiem zasad zawartych w regulaminie

IV. Zakres praw i obowiązków personelu: 

W skład personelu wchodzą: dyrektor – właściciel żłobka, kadra pedagogiczna oraz personel kuchenny.

Powoływaniem kadry, czyli nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do wykonywania zawodu, zajmuje się organ prowadzący. Ten sam organ może zwalniać personel na skutek złego wypełniania obowiązków. 


V. Zakres praw i obowiązków personelu pedagogicznego: 

 1. Nauczanie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi.

 2. Dbałość o bezpieczeństwo, higienę oraz rozwój dzieci .

 3. Współpraca z rodzicami w zakresie działań dydaktyczno-wychowaczo-opiekuńczych mających na celu dbałość o właściwy rozwój ich dziecka.

 4. Należyte wypełnianie swoich obowiązków względem dzieci i placówki.

 5. Inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach z udziałem dzieci i rodziców.

 6. Stosowanie się do wytycznych organu prowadzącego.

 7. Formułowanie własnych programów nauczania i wychowania czy też projektów edukacyjnych oraz wprowadzanie ich do swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 8. Współdecydowanie o podręcznikach, środkach i metodach dydaktycznych, za zgodą organu prowadzącego.

 9. Reprezentowanie placówki w środowisku.

 10. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w placówce.

 11. Planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

VI. Zakres obowiązków personelu kuchennego: 

 1. Należyte wypełnianie obowiązków polegających na przygotowaniu posiłków w oparciu o normy żywienia dzieci z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

   

 2. Czynny udział w ustalaniu jadłospisu z uwzględnieniem zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. 

  VI. Rekrutacja 

Rekrutacja dzieci trwa cały rok. Zapis następuje z chwilą wypełnienia formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronach www, u dyrektora żłobka) oraz uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. Opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z miejsca w żłobku. Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka ma rodzeństwo dzieci zapisanych do przedszkola lub żłobka „Z innej Bajki”. Dzieci, dla których zabrakło miejsca w złobku w danym roku szkolnym mogą zostać wpisane na listę rezerwowych.

Skreślenie z listy dzieci może nastąpić na wniosek rodzica lub organu prowadzącego na skutek niewypełniania zasad zawartych w umowie, a także w przypadku zalegania z płatnościami. 

VII. Zasady odpłatności 

Żłobek funkcjonuje na bazie czesnego, wpłacanego przez rodziców/ opiekunów dziecka do 10-go dnia każdego miesiąca oraz dotacji pozyskiwanych z Urzędu Gminy Komorniki. Czesne obejmuje zajęcia oraz pełne wyżywienie. Szczegółowe dane dotyczące płatności, także jej wysokości zawarto w Umowie przyjęcia dziecka do żłobka. 

VIII. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy statut dotyczy całej społeczności żłobka.

 2. Dodatkowe postanowienia znajdują się w regulaminie wewnętrznym, spójnym ze statutem oraz umowie o przyjęcie dziecka do żłobka.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy cywilno-prawne.

 4. Statut jest dostępny:

 • w formie elektronicznej na stronie internetowej żłobka: www.zinnejbajki.com.pl

 • w formie papierowej w placówce.

 1. Statut (po zmianach) wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.

  Opracowanie:mgr Ewa Puńko – właścicielka i dyrektorka żłobka

Kontakt

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…